Skip to content

Kiinkon pedagoginen strategia

Pedagoginen strategia ohjaa Kiinkon vision saavuttamista.
Oppimista ohjaava visiomme luo alustan keskusteluille ja yhteisille onnistumisille.

Avullamme tieto jalostuu taidoksi, toiminnaksi ja tuloksiksi.

Pedagoginen strategia 2022

Sisällysluettelo

 • Pedagoginen strategia käytännössä – verkostossa on voimaa
 •  Pedagoginen huoneentaulu
 • Arvot arjen koulutustoiminnassa
 • Toiminnan suunta
 • Rooli jatkuvan oppimisen mahdollistajana
 • Ammatillinen kasvu
 • Kiinkon oppimisympäristöt
 • Pedagogisten kokeilujen hyödyntäminen
 • Uuden oppiminen on tulevaisuuden tärkein taito
 • Pedagogisen kehittämisen seuranta ja vaikuttavuus

Pedakoginen strategia 2022

Pedagoginen strategia käytännössä

Kiinkon pedagogisella strategialla ilmaistaan pedagogisen toiminnan tavoiteltava tahtotila. Pedagoginen toiminta perustuu käsitykseen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisestä sekä työelämän tiedoista, taidoista ja asenteista. Strategia varmistaa yhtenäisen käsityksen opetuksesta ja oppimisesta.

Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen edelläkävijä
Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa alan yritysten, ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa ja tuotamme uutta tietoa, osaamista ja opetusratkaisuja koko maan tarpeisiin.

Kiinkon henkilöstön ja kouluttajien saumaton yhteistyö
Henkilöstömme suunnittelee koulutusten sisällön ja toteutuksen yhdessä kouluttajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kouluttajat ovat alan asiantuntijoita, joilla
on kyky ja halu välittää osaamistaan muille.

Kiinkon tehtävänä on tuottaa uutta ajattelua. Teemme sen yhteistyössä kiinteistöja
rakentamisalan työelämän, sidosryhmien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Me
kutsumme alan asiantuntijat koolle ja mahdollistamme keskustelut sekä kehittymisen. Ruokimme uteliaisuutta ja asiakkaidemme halua lujittaa asiantuntijuuttaan entisestään.

Me uskomme, että uuden oppiminen ja osaamisen vahvistaminen tuovat lisäarvoa
tulevaisuuteen sekä yksilö- että yritystasolla. Tieto lisää varmuutta, asiantuntijuutta
ja osaamista. Se on menestyksen mahdollistava panostus ja tae eväistä onnistua.

Kiinkon henkilöstö ja kouluttajat ohjaavat ja johtavat oppimista, ennakoivat tulevaa
ja osallistuvat oppimistapahtumaan monin tavoin. Kouluttaja seuraa aktiivisesti omaa
alaansa ja pystyy tietopainotteisen sisällön lisäksi kytkemään opetettavat asiat suoraan käytännön ratkaisuihin.Kiinkon henkilöstö peilaa ja sanottaa opiskelijan kanssa tehtyä ja opittua suhteessa osaamistavoitteisiin ja työelämän tarpeisiin.

Asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus

Kuuntelemme asiakasta ja teemme kaikkemme vastataksemme kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarpeeseen. Tarjoamme mahdollisuuden opiskella yksilöllisesti ja osaamisperusteisesti.

Toiminnassamme korostuu valmentava ja ohjauksellinen ote. Huomioimme opiskelijamme ammattitaitoisesti, joustavasti ja kannustavasti. Läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys on suuri, ja pidämme siitä huolen – vaikka opiskelun suoritusaika ja -paikka vaihtelevat opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Työssäkäyvä aikuisopiskelija on aktiivinen toimija, joka johtaa omaa oppimistaan ja ammattitaitonsa kehittymistä. Aikaisemman osaamisen päälle kerrytetään tarvittavilta osin uudenlaista ammattitaitoa. Tämä tehdään erilaiset oppijat tarpeen mukaisesti huomioiden.

Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat opiskelijoiden ammatillista kehittymistä
antaen eväitä kohdata työelämän tulevaisuuden haasteita ja yhteiskunnallisia muutoksia. Niin ihmisten kohtaaminen, kestävä kehityksen mukainen toiminta kuin digitalisaatio ovat yhtä lailla opiskelijan kehittymisen keskiössä.

Opiskelija voi hankkia osaamista monin eri tavoin ja hyödyntää oppimisen lukemattomia mahdollisuuksia ajasta, paikasta ja oppimistavasta riippumatta.Toimintamme mahdollistaa yksilölliset ja joustavat opintopolut. Osaamisen osoittamisessa mikään oppimisen ja osaamisen hankkimisen tavoista ei ole toista arvokkaampi.Opiskelijat saavat yksilöllisesti ja riittävästi tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta sekä tukea ammatilliseen kasvuun.

Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat opiskelijoiden ammatillista kehittymistä
antaen eväitä kohdata työelämän tulevaisuuden haasteita ja yhteiskunnallisia muutoksia.
Niin ihmisten kohtaaminen, kestävä kehityksen mukainen toiminta kuin digitalisaatio
ovat yhtä lailla opiskelijan kehittymisen keskiössä.
Opiskelija voi hankkia osaamista monin eri tavoin ja hyödyntää oppimisen lukemattomia
mahdollisuuksia ajasta, paikasta ja oppimistavasta riippumatta.Toimintamme mahdollistaa yksilölliset ja joustavat opintopolut. Osaamisen osoittamisessa mikään oppimisen ja
osaamisen hankkimisen tavoista ei ole toista arvokkaampi.Opiskelijat saavat yksilöllisesti
ja riittävästi tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta sekä tukea ammatilliseen kasvuun.

Asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus

Kuuntelemme asiakasta ja teemme kaikkemme vastataksemme kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarpeeseen. Tarjoamme mahdollisuuden opiskella yksilöllisesti ja osaamisperusteisesti.

Toiminnassamme korostuu valmentava ja ohjauksellinen ote. Huomioimme opiskelijamme ammattitaitoisesti, joustavasti ja kannustavasti. Läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys on suuri, ja pidämme siitä huolen – vaikka opiskelun suoritusaika ja -paikka vaihtelevat opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Työssäkäyvä aikuisopiskelija on aktiivinen toimija, joka johtaa omaa oppimistaan ja ammattitaitonsa kehittymistä. Aikaisemman osaamisen päälle kerrytetään tarvittavilta osin uudenlaista ammattitaitoa. Tämä tehdään erilaiset oppijat tarpeen mukaisesti huomioiden.

Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat opiskelijoiden ammatillista kehittymistä
antaen eväitä kohdata työelämän tulevaisuuden haasteita ja yhteiskunnallisia muutoksia. Niin ihmisten kohtaaminen, kestävä kehityksen mukainen toiminta kuin digitalisaatio ovat yhtä lailla opiskelijan kehittymisen keskiössä.

Opiskelija voi hankkia osaamista monin eri tavoin ja hyödyntää oppimisen lukemattomia mahdollisuuksia ajasta, paikasta ja oppimistavasta riippumatta.Toimintamme mahdollistaa yksilölliset ja joustavat opintopolut. Osaamisen osoittamisessa mikään oppimisen ja osaamisen hankkimisen tavoista ei ole toista arvokkaampi.Opiskelijat saavat yksilöllisesti ja riittävästi tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta sekä tukea ammatilliseen kasvuun.

Osaamisen tunnustaminen ja arviointi

Kiinkossa henkilöstö tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Opintojen aikana seuraamme osaamisen kehittymistä monin eri tavoin. Ammatillisen osaamisen arvioinnin kytkemme oikeisiin työtehtäviin ja työelämävaatimuksiin. Näin arvioinnin toteutus ohjaa ja kannustaa kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijoita opinnoissaan eteenpäin.

Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, osaaminen osoitetaan ja arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. Oppimista arvioidaan ja opiskelijalle annetaan rakentavaa palautetta osaamisen kehittymisestä koko opiskelun ajan.

Arviointimenetelmiä käytetään arvioitaviin tavoitteisiin soveltuen. ltsearvioinnilla ja
vertaisarvioinnilla kehitetään reflektiotaitoja ja tuetaan opiskelijalähtöisyyttä. Sen
edistämiseksi opiskelijoiden osallisuutta, sitoutumista ja yhteisöllisyyttä tuetaan
monin tavoin.

Pedagoginen huoneentaulu

 • Kunnioitamme opiskelijoiden erilaisia tapoja hankkia niin työelämän käytännön taitoa kuin teoriatietoa.
 • Hyödynnämme organisaation sisäisen osaamisen lisäksi ulkopuolista asiantuntijuutta kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen edistämiseksi.
 • Rakennamme osaamisperusteisia oppimiskokonaisuuksia, joissa mahdollistuvat kokemusten jakaminen ja niiden jäsentäminen oppimiseksi sekä hankitun tiedon soveltaminen uusiin kokeiluihin.
 • Luomme tilaa käsitellä yhdessä opiskelijoiden hankkimia tietoja ja kokemuksia alan eri toimijoiden näkökulmasta.
 • Valmennamme opiskelijoita kokonaisvaltaiseen
  vastuun kantamiseen omasta oppimisprosessista.
 • Nostamme koulutuksessa esille arjen ja työelämän
  taitoja kuten vastuullisuus, uusien ratkaisujen luominen, vuorovaikutus ja verkostoissa toimiminen.
 • Tuemme opiskelijoiden itseohjautuvuutta opiskelijan
  valmiuksien mukaisesti.
 • Huomioimme opiskelijoiden aiemmin hankkiman
  osaamisen ja tiedot ja taidot.
 • Reagoimme opiskelijapalautteisiin viipymättä.

Osaamisen tunnustaminen ja arviointi

Kiinkossa henkilöstö tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Opintojen aikana seuraamme osaamisen kehittymistä monin eri tavoin. Ammatillisen osaamisen arvioinnin kytkemme oikeisiin työtehtäviin ja työelämävaatimuksiin. Näin arvioinnin toteutus ohjaa ja kannustaa kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijoita opinnoissaan eteenpäin.

Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, osaaminen osoitetaan ja arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. Oppimista arvioidaan ja opiskelijalle annetaan rakentavaa palautetta osaamisen kehittymisestä koko opiskelun ajan.

Arviointimenetelmiä käytetään arvioitaviin tavoitteisiin soveltuen. ltsearvioinnilla ja
vertaisarvioinnilla kehitetään reflektiotaitoja ja tuetaan opiskelijalähtöisyyttä. Sen
edistämiseksi opiskelijoiden osallisuutta, sitoutumista ja yhteisöllisyyttä tuetaan
monin tavoin.

Arvot arjen koulutustoiminnassa

Kiinkon arvot

ohjaavat kaikkea toimintaa oppilaitoksessa.

Lähtökohta on osaavien ammattilaisten tuottaminen kiinteistö- ja rakentamisalan monipuolisiin työtehtäviin.

Koulutuksistamme valmistuu vastuullisia kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoita, käytännönläheisiä ammattilaisia ja aktiivisia kehittäjiä yhteiskuntaan – monipuolisissa oppimisympäristöissä modernein välinein

Toiminnan suunta

1. Rohkeus uudistaa koulutuksiamme
Tavoittelemme rohkeasti uutta. Uskallamme kyseenalaistaa ja kysyä, tarttua haasteisiin ja ilmiöihin, tarvittaessa ottaa isojakin askeleita kohti tuntematonta. Liikumme uteliaina myös oman mukavuusalueemme ulkopuolella. Pedagogiikassa muutospainetta tuovat erilaiset ja opiskelijoiden hyvin yksilölliset tarpeet, opetusmuotojen muutos (teknologian ja rahoituksen vaikutus), yrittäjämaisen työelämän merkityksen ja arvostuksen nousu. Uusia koulutusratkaisuja syntyy,
kun uskallamme paremmin yrittää ja välillä myös epäonnistua.

2. Dynaaminen vuorovaikutus työelämän kanssa
Kiinkon menestymisen kannalta vahva työelämäyhteistyö vastaa monen muutosvoiman aiheuttamaan osaamistarpeeseen. Se mahdollistaa ennakoinnin koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Maailma ei ole valmis ja se onkin erityisen innostavaa – onnistunut matka on meistä jokaisesta kiinni.

3. Yhdessä olemme enemmän
Laadukas koulutus on arvolupaus, joka innostaa kaikkia kiinkolaisia edistämään alan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Uuden työn maailmassa liikutaan joustavasti yli perinteisten rajojen. Se heijastuu myös koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. Verkostomaisena toimintana kehitämme vetovoimaisia koulutuksia. Me viemme koko alaa yhdessä eteenpäin.

Tiedossa kasvua.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko on viimeisintä tietoa tarjoava koulutuskumppani.

Jaa tämä sivu: